Реформа

Реформа Генералног секретаријата Владе Републике Србије

На путу приступања Европској унији Влада Републике Србије суочава се са изазовом реформе институција.

Потписивањем Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије (1) и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, 2. октобра 2009. године званично је почела реформа јачања координације политика у Влади Републике Србије при Генералном секретаријату Владе Републике Србије.Реформа


У склопу ове реформе, а сходно препорукама SIGMA/OECD Генерални секретаријат Владе Републике Србије треба да постане централно координационо тело чији главни задатак је да у процесу одлучивања обезбеди стручну и техничку помоћ Влади, као и да унапреди ефикасност рада министарства и посебних организација да кроз своје различите активности раде делотворно и усаглашено, у циљу остваривања приоритета Владе.

Оснивањем Сектора за планирање, надзор и координацију политика, Генерални секретаријат Владе Републике Србије започео је реформу система у процесу развоја, координације, праћења и оцене јавних политика.

Дугорочни циљ реформе је унапређење квалитета подршке коју ће Генерални секретаријат обезбеђивати Влади Републике Србије у поступку доношења одлука.

Средњорочни циљеви реформе креирања и координације политика су:

 1. Успостављање јединственог модела стратешког планирања који ће обухватити повезивање свих релевантних институција (министарстава и посебних организација). Модел стратешког планирања ће обезбедити да:
  • Владина разматрања стратешких приоритета се одвијају уз коришћење широке процене економске, политичке и друштвене ситуације,
  • Стратешки приоритети буду усклађени са другим стратешким документима Владе,
  • Процес припреме буџета узима у обзир и рефлектује стратешке приоритете Владе,
  • Планови рада министарстава буду усклађени са стратешким и буџетским приоритетима Владе, и
  • Премијер благовремено добија редовно ажуриране информације о дешавањима која утичу на стратешке приоритете и годишњи план рада Владе.
 2. Израда, праћење и евалуација стратешких и оперативних планова и дугорочних циљева свих релевантних институција.
 3. Инкрементално увођење свеобухватног информационог система.

Реформа у Генералном секретаријату Владе Републике Србије спроводиће се у фазама.

Прва фаза реформе креирања и координације политика спроводи се у Генералном секретаријату са циљем стварања јаког централног координационог тела. Ова фаза реформе обухвата:

1. Реорганизацију и модернизацију рада Генералног секретаријата.

У Генералном секретаријату у току је израда апликације која ће омогућити ефикасније планирање, праћење и извештавање о раду Владе.

Употребом ове апликације органима државне управе биће значајно олакшан поступак планирања, израде прилога за годишњи Програм рада Владе, као и годишњег Извештаја о раду Владе.

Генералном секретаријату, ова апликација ће битно унапредити процес анализе прилога и израду годишњег Програма рада Владе и годишњег Извештаја о раду Владе. Систем за праћење учинка рада Владе унапредиће квалитет годишњег Извештаја о раду Владе, јер ће обухватати критеријуме за мерење остварених резултата релевантних институција у складу са стратешким плановима.

Ова апликација биће повезана са е-седницама Владе и омогућиће ефикасније праћење реализације Програма рада Владе.

Апликацији ће се приступати online преко портала Генералног секретаријата.

Више о апликацији »

Ангажовањем стручног и младог кадра који тренутно ради на Пројекту у саставу Сектора за планирање, надзор и координацију политика, ојачани су капацитети Генералног секретаријата за ефикасно обављање нових послова из делокруга овог сектора.

2. Дефинисање модела стратешког планирања и припрему за примену у свим министарствима и посебним организацијама.

Израдом модела стратешког планирања ради се на развијању стандарда и методологије за спровођење процеса стратешког и оперативног планирања Владе и његовог повезивања са процесом припреме буџета. Циљ израде овог модела је да процес стратешког планирања и процес израде буџета буду ефективно-функционално повезани.
Генерални секретаријат тежи да успостави делотворну комуникацију, пружање правовремених информација и подстиче консултације између министарстава и других органа у поступку усклађивања предложених иницијатива са новим оквиром. У процесу усвајања нових смерница и обавеза, ресорна министарства ће добијати помоћ од Генералног секретаријата у виду размене информација, обука и менторске подршке.

Друга фаза реформе креирања и координације политика односи се на јачање улоге министарстава у процесу креирања политика и паралелном јачању капацитета Генералног секретаријата за пружање адекватне подршке министарствима у новом процесу.
Ако министарства немају капацитет да израде предлоге високог квалитета, да се консултују и процене утицаје, Генерални секретаријат не може да обезбеди доношење одлука засновано на доброј обавештености. Поступци креирања високо квалитетних предлога политика и законодавства треба да обухвате консултације између министарстава, као и свих заинтересованих страна. Такође, треба да постоје капацитети за израду предлога на основу валидне анализе која се састоји од ex ante процене утицаја предлога и периодичне ex post процене резултата.
Генерални секретаријат ће пружати подршку у поступку припреме предлога и консултација које спроводе министарства, обезбедиће координацију јавних политика, анализу и савете како би осигурао проток високо квалитетних информација доносиоцима одлука.

Циљ реформе је редизајнирање процеса креирања политика, тако да су политике стратешки оријентисане, фокусиране на ефекте, обједињене, инклузивне, флексибилне и иновативне. Ово подразумева измене постојећих пракси у Генералном секретаријату и ресорним министарствима, секторски приступ, интеграцију и ефикаснију употребу информационих технологија, као и развијање нових знања и вештина код запослених.

 


1 У име Републике Србије Меморандум о разумевању потписао је Генерални секретар Владе. (повратак)