Подзаконска акта

Пословник владе

Прилози уз нацрт закона и предлог уредбе или одлуке

Члан 39а

Уз нацрт закона и предлог уредбе предлагач као прилоге доставља и Изјаву о усклађености прописа са прописима Европске уније и Табелу усклађености прописа са прописима Европске уније, на обрасцима који су утврђени посебним актом Владе.

Изјава о усклађености прописа са прописима Европске уније и Табела усклађености прописа са прописима Европске уније доставља се и уз предлог одлуке којом се врши усклађивање прописа Републике Србије са прописима Европске уније.

Уз нацрт закона и предлог уредбе или одлуке предлагач као прилоге доставља и изјаву са којим је стратешким документом Владе (стратегија, акциони план и др.) усклађен акт који се предлаже, као и изјаву да ли је нацрт закона, односно предлог уредбе или одлуке планиран годишњим планом рада Владе, а која у случају да тај акт није планиран годишњим планом рада Владе, садржи и објашњење разлога који указују на неопходност разматрања тог акта.


План рада Владе и извештај о раду Владе
Годишњи план рада Владе

Члан 76.

Влада усваја годишњи план рада, којим одређује своје циљеве и послове, као и циљеве и послове органа државне управе и очекиване резултате.

Годишњи план рада Владе заснива се на годишњим плановима рада органа државне управе, израђених у складу са методологијом средњорочног планирања, које они достављају Генералном секретаријату преко Информационог система за планирање и извештавање.

Генерални секретар доноси инструкције којима се утврђује методологија, поступак и структура за сачињавање годишњег плана рада Владе.


Поступак усвајања годишњег плана рада Владе

Члан 77.

Орган државне управе дужан је да достави предлог плана рада до 10. новембра текуће године за наредну годину.

Влада усваја годишњи план рада до краја децембра текуће године за наредну годину.

Влада може, ако се укаже потреба након усвајања закона о буџету Републике Србије усвојити ревидиран годишњи план рада Владе.

Предлог годишњег плана рада Владе припрема Генерални секретаријат, као носилац задатка, у сарадњи са Министарством финансија и Републичким секретаријатом за законодавство.


Годишњи извештај о раду Владе

Члан 78.

Влада усваја годишњи извештај о свом раду, који подноси Народној скупштини.

У годишњем извештају о раду Влада оцењује реализацију годишњег плана рада и друге послове које је обавила ван плана рада.

Годишњи извештај о раду Владе заснива се на годишњим извештајима о раду органа државне управе, које они достављају Генералном секретаријату.

Генерални секретар доноси инструкције којима се утврђује методологија, поступак и структура за сачињавање годишњег извештаја о раду Владе.


Поступак усвајања годишњег извештаја о раду Владе

Члан 79.

Орган државне управе дужан је да достави свој извештај о раду до 1. марта текуће године за претходну годину.

Влада усваја годишњи извештај о раду до 1. маја текуће године за претходну годину.

Предлог годишњег извештаја о раду Владе припрема Генерални секретаријат, као носилац задатка, у сарадњи са Министарством финансија и Републичким секретаријатом за законодавство.