Надлежности

О ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ

Генерални секретаријат Владе Републике Србије је општа служба Владе задужена за стручне и друге послове за потребе Владе и радних тела Владе.

Генерални секретаријат Владе води Генерални секретар.

Генерални секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада, на предлог председника Владе при вођењу Генералног секретаријата има иста овлашћења као министар при вођењу министарства.

Рад Генералног секретаријата Владе, уређен је Законом о Влади, Законом о државној управи, Пословником Владе, закључцима и другим актима Владе и директивама Генералног секретара.

Питања значајна за рад Генералног секретаријата Владе, Кабинета председника Владе и Кабинета потпредседника Владе, као и питања значајна за рад других служби Владе, које Влада оснива уредбом ради обављања стручних и техничких послова за потребе Владе или за потребе које су заједничке министарствима и посебним организацијама, уређују се Законом о Влади, Пословником Владе и Уредбама.

Уредбом о Генералном секретаријату Владе («Службени гласник РС», бр. 75/05 и 71/08) прописано је да Генерални секретаријат обавља следеће послове:

 1. припрема акте којима Влада надзире, усмерава и усклађује рад министарстава и посебних организација и стара се о њиховом извршавању;
 2. стара се о извршавању аката Владе којима она налаже обавезе министарствима и посебним организацијама;
 3. ако министарства и посебне организације не донесу пропис у року који је одређен законом или општим актом Владе, обавештава Владу о томе и предлаже јој рокове у којима они треба да донесу пропис, а предлаже и рокове за доношење прописа ако нису одређени законом или општим актом Владе;
 4. стара се о извршавању обавеза Владе према Народној скупштини;
 5. обезбеђује учествовање Владе и њених представника у раду Народне скупштине, сарадњу с председником Републике, другим органима и организацијама, другим државама и међународним организацијама;
 6. обрађује материјале за седнице Владе и радних тела Владе;
 7. припрема и прати седнице Владе и њених радних тела и друге седнице у Влади;
 8. стара се о коришћењу средстава којима располаже Влада;
 9. припрема акте којима Генерални секретар остварује овлашћења према директорима служби Владе који су му одговорни и стара се о њиховом извршавању.

Генерални секретаријат обавља и друге послове за потребе Владе, њених радних тела и Генералног секретара.

Поред наведеног Генерални секретаријат обавља следеће послове за кабинете председника и потпредседника Владе: за кабинете председника Владе и потпредседника Владе послове везане за остваривање права и дужности по основу рада, опште правне, материјално-финансијске и рачуноводствене послове; стара о административним, информатичким и пратећим помоћно-техничким пословима за потребе Кабинета председника Владе и Кабинета потпредседника Владе.

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ ГС

У Генералном секретаријату образоване су основне унутрашње јединице:

 1. Сектор за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе;
 2. Сектор за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију;
 3. Сектор за послове протокола;
 4. Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру.

У Генералном секретаријату образоване су уже унутрашње јединице изван сектора:

 1. Група за финансијско-материјалне послове;
 2. Група за правне послове и људске ресурсе;
 3. Група за односе са јавношћу.

Одређене послове из делокруга Генералног секретаријата обављају самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица.

4.1. СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ И ОБРАДУ СЕДНИЦА ВЛАДЕ И РАДНИХ ТЕЛА ВЛАДЕ

У Сектору за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе обављају се послови који се односе на: сазивање, припрему и одржавање седница Владе, седница радних тела Владе и седница повремених радних тела Владе за које стручне послове обавља Генерални секретаријат; оцену и утврђивање садржинске и формалне усклађености и подобности материјала који су достављени за разматрање на седници Владе; припрему предлога аката које Генерални секретар предлаже за разматрање на седници Владе; припремање мишљења о материјалима за разматрање на седници Владе на захтев овлашћених предлагача; пословничку обраду материјала за одлучивање на седницама радних тела Владе и седници Владе; усклађивање ставова министарстава и посебних организација пре разматрања предлога на седници радног тела и седници Владе, евидентирање, праћење и старање о извршавању обавеза Владе према Народној скупштини; обезбеђивање учествовања представника Владе у раду Народне скупштине, сарадњу са председником Републике, другим органима и организацијама; учествовање у припреми предлога ставова Владе о интерпелацији поднетој на рад Владе и припреми предлога одговора на посланичка питања, која се односе на рад Владе, припрему предлога и ставова Владе, ако њихова припрема не спада у делокруг министарстава или посебне организације; учествовање у припреми предлога акта за Владу, којим се одлучују о питањима која органи државне управе не реше споразумно, укључујући и сукоб надлежности који не произилази из управног поступка; учествовање у припреми пречишћених текстова аката донетих на седници Владе, израду радних закључака Владе, пословничку обраду утврђених предлога и донетих одлука Владе и њихово достављање Народној скупштини, председнику Републике, Уставном суду и другим републичким органима, министарствима и посебним организацијама; прикупљање информација од органа државне управе и других органа и тела и њихово проучавање и обраду за потребе председника одбора, припрему предлога аката који се односе на постављења, именовања и разрешења из надлежности Владе, решавање у управном поступку, решавање сукоба надлежности из делокруга Владе који настану у управном поступку, решавање о имунитету и изузећу чланова Владе; решавање о приговорима на одлуке Стамбене комисије, државних органа и организација и друга питања којим се уређује решавање стамбених потреба изабраних лица и државних службеника код корисника средстава у државној својини; учествовање у припреми методологије и процени штете изазване елементарним непогодама; расподелу службених зграда и пословних просторија, државним органима и организацијама; чување документације са седнице Владе, односно документације о раду Владе, као и обезбеђивање коришћења седничког материјала по утврђеном поступку, посебно у односу на материјале који носе ознаку степена поверљивости и тајности, укључујући и вођење посебних евиденција о поверљивим материјалима; поступање по захтевима, предлозима и иницијативама правних и физичких лица, агенција, као и органа локалне самоуправе и правосудних органа, односно правних субјеката који нису овлашћени предлагачи у смислу Пословника; израду општих и појединачних аката које доноси Генерални секретар; опште-правне послове за кабинете председника и потпредседника Владе; организовање и техничко обезбеђење услова за рад Владе и њених радних тела, организационе и административно-техничке послове за председника Владе, Генералног секретара и председника радних и саветодавних тела Владе; старање о административним, информатичким и пратећим помоћно-техничким пословима за потребе кабинета председника и потпредседника Владе; послови у вези коришћења средстава којима располаже Влада и послови спровођења поступaка јавних набавки мале вредности за прибављање опреме и коришћења услуга; информатичку припрему и достављање аката које доноси Влада, Канцеларија Владе за сарадњу с медијама ради објављивања на званичном Web сајту Владе; и други послови из делокруга Сектора.

У Сектору се образујe ужa унутрашњa јединицa: Биро генералног секретара.

У Бироу генералног секретара образују се уже унутрашње јединице:

 • - Служба Одбора за правни систем и државне органе;
 • - Служба Одбора за привреду и финансије;
 • - Служба Одбора за јавне службе;
 • - Служба Одбора за односе са иностранством;
 • - Служба Административне комисије;
 • - Служба Кадровске комисије;
 • - Служба Стамбене комисије, Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода и Комисије за расподелу службених зграда и пословних просторија.

4.2. СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, НАДЗОР, КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИТИКА И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕСОМ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

У Сектору за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију обављају се послови који се односе на: припрему инструкција, координацију припреме и обједињавања материјала у вези са израдом годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; пружање стручне помоћи при припреми годишњих оперативних планова и стратешких докумената министарстава и посебних организација; давање препорука, у сарадњи са надлежним органима, о усклађености буџетских планова са усвојеним стратешким документима и плановима, о усклађености стратешких докумената и планова министарстава и посебних организација са плановима и приоритетима из области европских интеграција; припрему инструкција и информативних материјала намењених министарствима и посебним организацијама о стандардима који се морају поштовати при изради стратешких докумената; развијање стандарда и методологија за спровођење процеса стратешког планирања Владе и за спровођење процеса оперативног планирања и његовог повезивања са процесом припреме буџета; припремање предлога аката којима се усклађује, усмерава и надзире рад министарстава и посебних организација; координацију и припремање предлога аката у поступку поништавања или укидања прописа и других општих аката министарстава или посебних организација, који су у супротности са законом или прописом Владе и у случају када Влада доноси пропис из делокруга министарства или посебне организације; вођење евиденције о роковима у којима су, према закону или општем акту Владе, министарства и посебне организације дужни да доносе извршне прописе, координацију и припремање предлога аката у вези са роковима за доношење прописа, када они нису одређени законом или општим актом Владе; праћење реализације плана рада Владе; праћење и извештавање о реализацији општих и специфичних циљева садржаних у годишњим оперативним плановима министарстава и посебних организација који се припремају упоредо са израдом годишњег буџета; учествовање у праћењу реализације стратешких докумената; праћење, надзор и усклађивање реализације закључака Владе и припрему аката којима Генерални секретар остварује овлашћења према директорима служби који су му одговорни и старање о њиховом извршавању; обезбеђивање да извештаји које министарства, посебне организације и службе Владе достављају Генералном секретару и Влади испуњавају прописане стандарде и инструкције; припрему инструкција и информативних материјала, намењених министарствима и посебним организацијама, о стандардима који се морају поштовати у процесу извештавања Владе; учешће у разматрању образложења, које прати нацрт закона или другог акта које министарства и посебне организације достављају Влади на усвајање, у смислу садржинске усклађености са усвојеним политикама и приоритетима Владе; указивање Генералном секретару о неусклађености образложења акта са усвојеним политикама и приоритетима Владе; организовање састанака ради посредовања око усаглашавања мишљења предлагача и другог министарства или посебне организације која има коментар на садржај образложења које прати нацрт закона или другог акта; припрему информативних материјала за председника Владе и чланове Владе о квалитету образложења, односно резултатима састанка поводом усклађивања мишљења; припрему инструкција и информативних материјала намењених министарствима и посебним организацијама о стандардима који се морају поштовати при подношењу образложења и стратешких докумената Влади; израду стандарда и методологија за потребе рада Владе; припрему методологије, анализа и препорука за годишњи процес дефинисања стратешких приоритета; прикупљање, обраду и обједињавање материјала у вези са припремом предлога листе средњерочних и краткорочних стратешких приоритета коју Влада доноси; праћење примене аката Владе и анализа ефеката; праћење и учешће у јавној расправи у погледу заступљености усвојене политике и приоритета Владе; израду анализа, припрему, имплементацију и представљање развојних пројеката у области европских интеграција; праћење и познавање прописа Европске уније и усклађивање рада Генералног секретаријата са прописима Европске уније и процесом европских интеграција; представљање Генералног секретаријата у радним групама и телима који се баве европским интеграцијама; и други послови из делокруга Сектора.

У Сектору за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију образују се уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за послове планирања, праћења и надзора;
 2. Одсек за послове координације, анализу политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију.

4.3. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА

У Сектору за послове протокола обављају се послови протокола за потребе Владе и министарстава, сарадња са Службом протокола у Кабинету председника, припремање протоколарних програма, сарадња са протоколом других државних институција и органа локалне самоуправе, како у земљи тако и иностранству; врше се протоколарни послови приликом дочека домаћих и страних делегација, као и приликом дочека и испраћаја страних представника и делегација који долазе у посету и на разговоре у зграду Владе; врши се процедура око добијања дипломатских и службених пасоша и исправа потребних за путовање функционера; припрема, превод и старање о штампању позивница, писама и сл.; води се евиденција о разним манифестацијама и другим јавним скуповима, прославама и јубилејима; старање о набавци поклона за стране делегације и госте; и други послови из делокруга Сектора.

4.4. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

У Сектору за информационо-комуникациону инфраструктуру обављају се послови који се односе на: давање препорука, у сарадњи са надлежним органима, о узајамном усклађивању планирања информационо-комуникационих пројеката министарстава, посебних организација и служби Владе; учешће у међуресорним радним телима чији је задатак повезан са планирањем, односно реализацијом информационо-комуникационих пројеката; стручне и техничке послове подршке раду Информационог система Владе; припрему инструкција и информативних материјала намењених министарствима, посебним организацијама и службама Владе о стандардима и техничким поступцима за комуникацију са Информационом системом Владе; евиденцију овлашћења за приступ Информационом систему Владе и усаглашавање техничких могућности приступа са издатим овлашћењима; израду и надзор над применом плана мера безбедности и интероперабилности Информационог система Владе; давање препорука, у сарадњи са надлежним органима, о мерама информационе безбедности и интероперабилности у комуникацији органа државне управе са Владом, као и узајамном усклађивању мера информационе безбедности и интероперабилности у међусобној комуникацији органа; међународну сарадњу у области информационо¬комуникационих технологија и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за информационо-комуникациону инфраструктуру образују се уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за координацију информационо-комуникационих пројеката органа државне управе
 2. Одсек за подршку раду Информационог система Владе.

У Одсеку за координацију информационо-комуникационих пројеката органа државне управе образују се уже унутрашње јединице:

 1. Група за координацију планирања и реализације информационо¬комуникационих пројеката
 2. Група за координацију мера информационе безбедности и интероперабилности.

4.5. ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

У Групи за финансијско-материјалне послове обављају се послови који се односе на: припрему финансијског плана и завршног рачуна, као и других финансијских докумената Владе и Генералног секретаријата; праћење расхода Владе и Генералног секретаријата; евидентирање, обрада и припрема документације свих трошкова и рачуна; стручно-оперативне послове везане за материјалне трошкове, благајничке и послове ликвидатуре, личних и материјалних расхода, вођење Главне књиге и интерне рачуноводствене контроле, и други послови из делокруга Групе.

4.6. ГРУПА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

У Групи за правне послове и људске ресурсе обављају се послови који се односе на: остваривање права и обавеза из радног односа чланова Владе, државних службеника, намештеника и ангажованих лица у Генералном секретаријату и кабинетима председника и потпредседника Владе; припрему и израду општих и појединачних правних аката, као и уговора које закључује Генерални секретар; израду месечних извештаја у вези са структуром и бројем државних службеника, намештеника и ангажованих лица за Централну кадровску евиденцију; припрему и реализацију политике управљања људским ресурсима; планирање кадрова и анализу испуњености Кадровског плана; селекцију и избор кадрова; обуку, оцењивање и напредовање државних службеника; припрему смерница и упутстава у области управљања људским ресусрсима; документационо-канцеларијске послове везане за област радних односа; стручно-административне послове за Конкурсну комисију, и други послови из делокруга Групе.

4.7. ГРУПА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

У Групи за односе са јавношћу обављају се послови који се односе на: студијско-аналитичке, стручно-оперативне, документационе и канцеларијске послове везане за поступање по представкама, притужбама, молбама, информацијама, предлозима и слично, и за непосредан пријем подносилаца представки, притужби, молби, информација и предлога, као и послови њихове обраде којима се подносиоци обраћају Влади, председнику и потпредседнику Владе и Генералном секретару; прикупљање података, обавештења, информација и мишљења о поднетим актима; припрему анализа, информација и других материјала о проблемима и појавама на које се указује у поднесцима, као и припрему предлога мера за решавање; припрему предлога одговора подносиоцима, као и предлога државним и другим органима у вези са поднесцима; праћење реализације поступања по поднетим поднесцима и предлагање мера у случају непоступања; припрему извештаје о раду и о реализацији поступања; као и други послови из делокруга Групе.

4.8. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА

Обављају саветодавне послове из појединих области од значаја за рад Генералног секретаријата.